page_banner

محصولات

POCT (روش ایمونواسی سنسور شیمیایی)

توضیح کوتاه:

POCT مخفف Point of Care Testing است که می تواند به عنوان "تست بلادرنگ در محل" ترجمه شود.ابزارهای POCT به دلیل داشتن یک سری مزایا از جمله قابل حمل بودن، کارکرد آسان و نتایج به موقع و دقیق بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.محصولات تشخیص POCT برای بیماری های قلبی عروقی عمدتاً برای غربالگری کمی یا کیفی سریع بیماری های قلبی عروقی رایج (انفارکتوس میوکارد، نارسایی قلبی و غیره) استفاده می شود.


جزئیات محصول

برچسب های محصول

POCT

سلسله

نام محصول

نام محصول

POCT

تروپونین I قلبی بیش از حد حساس

hs-cTnI

میوهموگلوبین

MYO

ایزوآنزیم کراتین کیناز-MB

CK-MB

پپتید ناتریورتیک مغز

BNP

پپتید ناتریورتیک N-Terminal pro-Brain Natriuretic

NT-proBNP

تروپونین T قلبی بیش از حد حساس

hs-cTnT

فسفولیپاز A2 مرتبط با لیپوپروتئین

Lp-PLA2

پروتئین اتصال دهنده به اسید چرب نوع قلب

H-FABP

عامل محرک رشد 2

ST2

دی دیمر

دی دیمر

پروتئین S100-β

S100-β

پروکلسی تونین

PCT

اینترلوکین-6

IL-6

پروتئین اتصال هپارین

HBP

میلوپراکسیداز

MPO

POCT مخفف Point of Care Testing است که می تواند به عنوان "تست بلادرنگ در محل" ترجمه شود.صنعت POCT به زیرمجموعه صنعت IVD تعلق دارد و یکی از زیرمجموعه های در حال رشد صنعت IVD در سال های اخیر است.در مقایسه با سایر محصولات تشخیصی آزمایشگاهی، محصولات POCT دارای سه ویژگی متمایز هستند: زمان تشخیص، محصولات POCT چرخه تشخیص را از جمع آوری نمونه تا گزارش نتیجه کوتاه می کنند.فضای تشخیص، POCT متعلق به تشخیص در اطراف شی شناسایی شده است.اپراتور POCT می تواند یک بازرس غیرحرفه ای یا حتی خود شی مورد آزمایش باشد.ابزارهای POCT به دلیل داشتن یک سری مزایا از جمله قابل حمل بودن، کارکرد آسان و نتایج به موقع و دقیق بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.محصولات تشخیص POCT برای بیماری های قلبی عروقی عمدتاً برای غربالگری کمی یا کیفی سریع بیماری های قلبی عروقی رایج (انفارکتوس میوکارد، نارسایی قلبی و غیره) استفاده می شود.از جمله تروپونین I (CTnI)، میوگلوبین تروپونین T قلبی (CTnT)، ایزوآنزیم کراتین کیناز (CK-MB)، پپتید ناتریورتیک نوع B (BNP)، پروتئین اتصال دهنده اسید چرب قلبی (H-FABP)، N ترمینال B- نوع پیش ساز پپتید ناتریورتیک (NT-probNP)، D-دایمر (D-Dimer)، فاز لیپوپروتئین فسفولیپاز A2 (LP-PLA2)، فاکتور محرک رشد 2 (ST2)، پروتئین S100-β.محصولات تشخیص POCT برای بیماری های التهابی و عفونی عمدتا برای قضاوت سریع در مورد وجود عفونت و استنباط انواع پاتوژن های احتمالی، از جمله پروکلسی تونین (PCT)، اینترلوکین-6 (IL-6) و پروتئین اتصال هپارین (HBP) استفاده می شود.

 


  • قبلی:
  • بعد:

  • تولید - محصولدسته بندی ها

    HOME